اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق قوانین ‌کار به‌منظور جلوگیری از کار اجباری و بهره‌کشی از کار دیگری و ایجاد مناسبات مزدی متناسب با بازار کار، نظام واحدی را برای ارزش‌یابی مشاغل تعریف و طراحی کرده است. این طرح برای تمامی کارگاه‌ها یک‌نواخت و فراگیر اجرا می‌شود و طبق قانون، تمامی واحدهای مشمول قانون کار که دارای حداقل 50 نفر کارگر مشمول (اعم از موقت و دائم) باشند ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و در غیر این‌صورت مشمول ماده‌ی 50 قانون کار خواهند بود.