استراتژی‌های واکنش سریع به بحران کرونا

1- استراتژی سلامت و امنیت گروه‌های کاری الف) کاهش ریسک انتقال بیماری: بهداشت و گندزدایی پروتکل بهداشت محیط کاری را آماده کنید (برای مثال نظافت محل کار بیشتر کرده و رویه‌های عملیاتی استاندارد (SOP) تهویه هوا را تقویت کنید. عملیات بررسی سلامت/دمای بدن را برای کارکنان و بازدیدکنندگان در محل کار انجام دهید. رفتارهای بهداشت […]