بهزاد ابوالعلاییمشاور ارشد وابسته

 مدرس دوره های کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

عضو گروه مشاوران علمی ماهنامه تدبیر

تحصیلات دانشگاهی

مدارک تخصصی و حرفه اي

  •  

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

  •