فاطمه رامینا

مسئول دفتر مدیریت مشاوره

خیابان ولیعصر، نبش خ جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان مرکزی، طبقه دوم

مسئول دفتر معاونت مشاوره

سرویس های ارایه شده توسط این مشاور