فرانک جواهردشتیمشاور ارشد مدیریت و کسب‌وکار

تحصیلات دانشگاهی

کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کارشناسی مديريت بازرگانی

مدارک تخصصی و حرفه اي

گواهی‌نامه ارزیاب داخلی – موسسه SGS

دوره تخصصی مدیریت بازرگانی – سازمان مدیریت صنعتی

دوره تئوري و كاربردي تفكر سيستمي – سازمان مدیریت صنعتی با اساتید Ackoff Center دانشگاه پنسيلوانيا

مدرک تخصصي بازاریابی صنعتی – سازمان مدیریت صنعتی

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

مدیریت بازاریابی و فروش

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت کیفیت و استانداردهای مدیریتی