محمدحسین حکیمیانمشاور ارشد وابسته

تحصیلات دانشگاهی

کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی – دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA) – دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی

کارشناسی اقتصاد – دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مدارک تخصصی و حرفه اي

مدرک بین‌المللی جهانی شدن و توسعه – در جستجوی انتخاب‌های سیاست استراتژیک – سوئیس

مدرک تخصصي رویکرد اقتصادی-اجتماعی به مدیریت SEAM – موسسه ISEOR، لیون، فرانسه

مدرک تخصصی تئوري و كاربردي تفكر سيستمي – با اساتید Ackoff Center دانشگاه پنسيلوانيا

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

تحلیل و پژوهش اقتصادی

مدیریت منابع‌انسانی

تحقیقات حوزه بازار، صنعت و سیاست‌گذاری

مطالعات تطبیقی (Bench Marking)