محمد حسن خیرآورعضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی

تحصیلات دانشگاهی

مناصب اجرایی و مدیریتی