معصومه حسین‌خانی

کارشناس اداری و پشتیبانی مشاوره

خیابان ولیعصر، نبش خ جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان مرکزی، طبقه دوم

کارشناس اداری و پشتیبانی واحد مشاوره

سرویس های ارایه شده توسط این مشاور