کاملیا اکبری‌احتشامیمشاور ارشد وابسته

تحصیلات دانشگاهی

  • دکتری تخصصی (PhD) مدیریت بازاریابی – دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA) – دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی
  • کارشناسی روابط بین‌الملل (علوم سیاسی) – دانشگاه ایالتی تنسی آمریکا

مدارک تخصصی و حرفه اي

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

  • مدیریت بازاریابی و فروش