سید هادی فرحزادیمشاور ارشد مدیریت و مسئول گروه خدمات مشاوره منابع ‌انسانی سازمان مدیریت صنعتی

مربی و منتور مدیران در مسیر توسعه فردی و سازمانی
ارزیاب و طراح ارشد کانون ارزیابی و توسعه مدیران

تحصیلات دانشگاهی

دکترا تخصصی (PhD) مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید – دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید – دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مدارک تخصصی و حرفه اي

مدرک حرفه‌ای مربی و منتور مدیران در مسیر توسعه فردی و تعالی سازمانی

گواهی‌نامه ارزیاب ارشد کانون ارزیابی و توسعه مدیران

مدرک حرفه‌ای طراح ارشد کانون ارزیابی و توسعه مدیران

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

مدیریت منابع‌انسانی

پرورش رهبران آینده

کانون ارزیابی و توسعه مدیران