«توسعه رهبری» مهم‌ترین برنامه توسعه سازمان شرکت گل گهر

یک برنامه‌ی توسعه‌ی شایستگی دارای ویژگی‌هایی است که آن را نسبت به سایر آموزش‌ها (حتی آموزش‌های شایستگی‌محور) متمایز و دشوار می‌سازد:

 • توجه به همه‌ی جنبه‌های انگیزشی، نگرشی، شخصیتی، دانشی و مهارتی
 • تاکید بر تغییر رفتاری
 • به کارگیری چند ابزار و چند توسعه‌گر
 • برجسته بودن نقش فرد یادگیرنده نسبت به توسعه‌گران
 • مستمر بودن و طول زمانی
 • ارزیابی و رصد مستمر شایستگی‌های فرد و آمیختگی ارزیابی و توسعه
 • بومی بودن ساختار و محتویات برنامه
 • انعطاف‌پذیری و قابلیت شخصی‌سازی آموزش
 • حمایت و همکاری ذینفعان یادگیرنده
 • 40 نفر از مخاطبین برنامه به سمت‌های بالاتر ارتقا یافتند. (15 مدیر ارشد و میانی، 14 رییس، 11 سرپرست و کارشناس ارشد)
 • برای 100 نفر از شرکت کنندگان جابجایی در پست‌های هم‌تراز صورت گرفت.
 • 4 نفر از مخاطبین برنامه، تنزل جایگاه داشتند.
 • 11 نفر از شرکت‌کنندگان از شرکت خارج شده اند (بازنشستگی، استعفا و…)