«کانون ارزیابی و توسعه» معاونین شعب راهکاری مهم برای مدیریت منابع‌انسانی بانک‌ها بانک آینده

یکی از اصول مدیریت منابع‌انسانی در توسعه نیرو، طرح‌های جانشین‌پروری است. در صنعت بانکی، روسای شعب از مهم‌ترین مشاغل بانکداری هستند و تاثیر مستقیم بر بهره‌وری و موفقیت بانک داشته و تحقق استراتژی‌های بانک را میسر می‌نمایند. بانک آینده بانک جوانی است و به جذب و رشد جوانان نیز اهمیت بسیار قائل است. نیروهای شاغل در آن در بخش‌های مدیریتی تلفیقی از افراد بازنشسته و باسابقه صنعت بانکداری و مرتبط و همچنین حضور افراد جوان مستعد است. این طرح با هدف توسعه معاونین جوان بانک برای جانشینی ریاست شعبه انجام شده است.

  • هدف پروژه: ارزیابی معاونان شعب و انتخاب بهترین جانشین‌ها برای سمت مدیریت شعبه
  • سه مرحله‌ی اصلی پروژه:
    1. طراحی مدل شایستگی و ابزارهای ارزیابی برای توسعه‌ی معاونان شعب؛
    2. برنامه‌ریزی و اجرای کانون؛
    3. طراحی برنامه‌ی توسعه بر اساس نتایج کانون.