«کانون ارزیابی و توسعه» مدیران ارشد یکی از راهکارهای مهم مدیریت منابع‌انسانی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)

شناسایی استعدادهای مدیریتی افراد و بهره گیری از نتایج آن در :

  • طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه شایستگی مخاطبین جهت ارتقای کارآمدی
    تیم‌های مدیریتی شرکت‌ها
  • جانشین پروری برای پست‌های کلیدی «مدیریت عامل» و «عضوهیات مدیره»
    در شرکت‌های زیرمجموعه شستا
  • کمک به ایجاد زیرساخت‌های مدیریت مبتنی بر شایستگی در شستا