استراتژي مادري، ساختار و فرآيند از مهم‌ترین اصول راهبری سازمان
هولدینگ سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)

دفتر مركزي شركت نه تنها بايد ارزش‎آفريني پورتفوليوي كسب‌وكارها و استراتژي مادري بهينه‎اش را انتخاب نمايد، بلكه بايد سازماني را طراحي نمايد كه منطق استراتژي ارزش‎آفرين را به عمل تبديل نمايد. ذي‌نفعان شركت تمركزشان را از يك مزيت رقابتي مشخص از واحدهاي كسب‌وكار -نظير سهم بازار، تكنولوژي يا برند- به سمت مزيت رقابتي سطح شركت سوق مي‎دهند، كه اين همان مزيت مادري است.


مزیت ها
چالش ها
راه حل و روش انجام کار
نتایج و درس آموخته‌های طرح
مزیت ها

چالش ها

راه حل و روش انجام کار

این پروژه‌ي براساس مشاركت فعالانه مديران و كارشناسان شركت انجام شده است. با استفاده از اين رويكرد که مشاور فرآیندی نامیده می‌شود، دانش سازماني مديران و كارشناسان ارشد شركت سنا در كنار رويكرد متدولوژيك مشاوران سازمان مديريت صنعتي، منجر به تدوين و توسعه استراتژي‌هاي اثربخش و قابل اجرا شده است. با اين هدف، كميته راهبري و كارگروه‌هاي تخصصي شكل گرفته اند. علاوه بر جلسات كميته راهبري كه به صورت مستمر هفتگي تشكيل شده است، جلسات كارگروه‌هاي تخصصي و مصاحبه هاي فردي در طي هر هفته، در راستاي پشتيباني تحليلي-دانشي ديدگاه‌هاي كميته راهبري تشكيل شده است. علاوه بر كارهاي مشترك با مديران و كارشناسان ارشد سنا، جلسات تحليلي- كارشناسي در محل سازمان مديريت صنعتي با گروه خبرگان سازمان، براي تحليل و فرموله كردن اثربخش مسئله‌ي شركت انجام شده است.

نتایج و درس آموخته‌های طرح