«توسعه رهبری» مهم‌ترین برنامه توسعه سازمان
شرکت گل گهر

یک برنامه‌ی توسعه‌ی شایستگی دارای ویژگی‌هایی است که آن را نسبت به سایر آموزش‌ها (حتی آموزش‌های شایستگی‌محور) متمایز و دشوار می‌سازد: