«کانون ارزیابی و توسعه» معاونین شعب راهکاری مهم برای مدیریت منابع‌انسانی بانک‌ها
بانک آینده

یکی از اصول مدیریت منابع‌انسانی در توسعه نیرو، طرح‌های جانشین‌پروری است. در صنعت بانکی، روسای شعب از مهم‌ترین مشاغل بانکداری هستند و تاثیر مستقیم بر بهره‌وری و موفقیت بانک داشته و تحقق استراتژی‌های بانک را میسر می‌نمایند. بانک آینده بانک جوانی است و به جذب و رشد جوانان نیز اهمیت بسیار قائل است. نیروهای شاغل در آن در بخش‌های مدیریتی تلفیقی از افراد بازنشسته و باسابقه صنعت بانکداری و مرتبط و همچنین حضور افراد جوان مستعد است. این طرح با هدف توسعه معاونین جوان بانک برای جانشینی ریاست شعبه انجام شده است.


مزیت ها و چالش ها
راه حل و روش انجام کار
نتایج و درس آموخته‌های طرح
مزیت ها و چالش ها

 1. طولانی‌شدن زمان طراحی مدل شایستگی به‌علت طولانی‌شدن زمان مصاحبه با خبرگان.
  • راه‌کار: امکان تمدید زمانی قرارداد
 2. طولانی‌شدن زمان اجرای ارزیابی به‌علت محدودیت‌های کارفرما در هم‌آهنگی با شعب.
  • راه‌کار: امکان تمدید زمانی قرارداد
 3. استقبال نکردن از پروژه به‌علت طیف‌های متفاوت منابع انسانی ادغام‌شده از سه بانک (تات، مؤسسه‌ی اعتباری صالحین، و مؤسسه‌ی اعتبار آتی) و وجود تنش‌هایی بین کارکنان.
  • راه‌کار: جلسه‌ی آشنایی و توجیهی با هدایت مشاور طرح
 4. نبود زیرساخت مناسب از بعد نظام‌های پایه‌ای که مهم‌ترین آن‌ها مدیریت عملکرد و نظام آموزش است.
  • راه‌کار: بررسی نظام‌های مدیریت عملکرد و آموزش

راه حل و روش انجام کار

 1. شناخت وضعیت موجود شرکت و تدوین منشور و برنامه‌ی پروژه؛
 2. طراحی و تدوین مدل شایستگی برای گروه شغل هدف رؤسای شعب؛
 3. طراحی یا انتخاب ابزارها و تمرین‌ها برمبناي مدل شايستگي؛‌
 4. برگزاری کانون
  • 4/1. طراحی و آماده‌سازی محیط برگزاری کانون و فراهم‌آوردن ملزومات اجرایی؛
  • 4/2. برگزاري دوره‌ی مقدماتي پرورش ارزيابان؛
  • 4/3. آماده‌سازی جو سازمانی برای برگزاری کانون؛
  • 4/4. اجرای کانون‌.
 5. برنامه‌ی توسعه
  • 5/1. تهیه‌ی گزارش‌های ارزیابی فردی و ارائه‌ی نتایج فردی برگزاری کانون؛
  • 5/2. اجرای دو کارگاهِ برنامه‌ی توسعه‌ی جمعی برای بسترسازی توسعه‌ی فردی؛
  • 5/3. طراحی و تدوین برنامه‌ی توسعه‌ی فردی.
 6. طراحی مسیر آینده‌ی طرح با هم‌فکری کارفرما و اختتام پروژه شامل ارائه‌ی درس‌آموخته‌ها، چکیده‌ی مدیریتی و کتاب‌خانه‌ی اطلاعات پروژه.

نتایج و درس آموخته‌های طرح