سیستم ارسال مدارک و تکمیل اطلاعات موردنیاز فراخوان جذب دانشگران

نکات قابل توجه: 

1- تکمیل و ارسال اطلاعات هیچگونه تعهد الزام آور استخدامی برای سازمان مدیریت صنعتی به همراه ندارد.

2- مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی به عهده تکمیل کننده فرم است.

3-لطفا متون را به فارسی و اعداد را به انگلیسی تایپ فرمایید.