سمیه نمایندهکارشناس مشاوره مدیریت

تحصیلات دانشگاهی

كارشناسي ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ریاضی کاربردی – دانشگاه زنجان

مدارک تخصصی و حرفه اي

گواهی‌نامه ارزیاب حرفه‌‏ای سطح 3 کانون‌های ارزیابی و توسعه – سازمان مدیریت صنعتی

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

مدیریت منابع‌انسانی

کانون ارزیابی و توسعه مدیران