سیدمحمدرضا ابوترابیمشاور ارشد وابسته

تحصیلات دانشگاهی

کارشناسی ارشد مهندسي صنايع – دانشگاه ميسوري آمريكا

کارشناسی حسابداري صنعتي – موسسه عالي حسابداري

مدارک تخصصی و حرفه اي

گواهی‌نامه ارزیاب حرفه‌ای کانون ارزیابی و توسعه مدیران

مدرک بین‌المللی

مدرک تخصصي

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت کیفیت و استانداردهای مدیریتی

ساختار و طراحی سازمان

مدیریت پروژه