علیرضا شجاعی

سرپرست مدیریت مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی

خیابان ولیعصر، نبش خ جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان مرکزی، طبقه دوم

دکترادانشگاه دفاع ملیمدیریت راهبردیاز سال 92
کارشناسی ارشددانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری83 تا 86
کارشناسی*دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع- تکنولوژی صنعتی72 تا 78
دیپلمدبیرستان علویریاضی- فیزیک68 تا 72

برخی از سوابق اجرایی و مدیریتی

معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی

مدیر دوره های کوتاه مدت تخصصی سازمان مدیریت صنعتی

مدیر جایزه تعالی سازمانی

رئیس اداره توسعه نظام های مدیریت پروژه ها و طرح ها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

معاون برنامه‌ریزی و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

خلاقیت، مدیریت کیفیت، رقابت‌پذیری در صنایع، بررسی و تحلیل وضعیت صنعت ایران، فرهنگ صنعتی، کسب و کار الکترونیکی، بازاریابی، روابط عمومی، منابع انسانی

سرویس های ارایه شده توسط این مشاور