مجید درویشمعاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی و مدیر مرکز رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران

تحصیلات دانشگاهی

مدارک تخصصی و حرفه اي

مناصب اجرایی و مدیریتی

پیام معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی