محمد حبیبیمشاور ارشد وابسته

مشاور تایید صلاحیت شده بین‌المللی CMC

تحصیلات دانشگاهی

کارشناسی ارشد مشاوره مديريت (Management Consulting) – دانشکده مدیریت سازمان مديريت صنعتي

کارشناسی ارشد مديريت اجرايي (MBA) – دانشگاه علم و صنعت

 

کارشناسی جامعه شناسي – دانشگاه تهران

مدارک تخصصی و حرفه اي

گواهی‌نامه ارزیاب ارشد طراحی و اجرای کانون‌های ارزیابی و توسعه مدیران (AC/DC)

مدرک بین‌المللی

مدرک تخصصي

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

مدیریت منابع‌انسانی

کانون ارزیابی و توسعه مدیران AC/DC