نویدرضا قنات آبادی

کارشناس مشاوره مدیریت

خیابان ولیعصر، نبش خ جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان مرکزی، طبقه دوم

تحصیلات دانشگاهی

كارشناسي ارشد بهداشت حرفهای – دانشگاه علوم پزشکي تهران

كارشناسي بهداشت حرفهای – دانشگاه علوم پزشکي تهران

مدارک تخصصی و حرفه اي

مدرک بین‌المللی تعالی کسب و کار برای ارزیابان ارشد – سازمان بهرهوری آسیا (APO) در فیجی

گواهی‌نامه سيستم‌های مديريت بهداشت حرفه‌ای و ايمني (OHSAS) – شرکت RWTUV

گواهی‌نامه طرح بقا (بهداشت قالی بافان) طرح مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

گواهی‌نامه ارزياب حرفه‌ای بر اساس مدل تعالي سازماني (EFQM)

گواهی‌نامه مميز داخلي IMS – موسسه مطالعات بهره‌وري و منابع‌انساني ایران

مدرک حرفه‌ای تربيت مروجين بهره‌وري – سازمان بهرهوری آسیا (APO)

مدرک حرفه‌ای عملكرد بنگاه – دوره مشترك JCCME ،JPC و IPHRD ژاپن

زمینه تخصصی مشاوره و حوزه صنعت

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE

مسئولیت اجتماعی سازمانی

سرویس های ارایه شده توسط این مشاور