پیامدهای COVID-19 بر کسب‌وکارها

* ترجمه مقاله مکنزی  لینک به مقاله به زبان اصلی بحران ویروس کرونا داستانی با پایان نامشخص است. ولی، آنچه از قبل روشن است این است که پیامد انسانی بسیار غم‌انگیزی دارد و شرکت‌ها باید از کارکنان خود مراقبت کنند. چالش‌ها و ریسک‌های کسب‌وکار را شناسایی کنند و از هر راه ممکن و هر توانی که […]