قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

سازمان امور مالیاتی

انجام تکالیف جدید قانونی با ایجاد ساز و کارها و استقرار سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال برخط به سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی میسر است و سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یکی از شرکت‌های تاثیرگذار در این حوزه می‌تواند با ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به تحقق این تکلیف در شرکت‌ها کمک نماید.

اثرگذاری و نقش‌های مشاوران مدیریت در سازمان‌ها

مقدمه تحقیقات بیان می‌کند که رابطه‌ی تنگاتنگی بین سبک مدیریت و اثربخشی سازمان به‌خصوص سازمان‌های بزرگ وجود دارد و مشاوران مدیریت که در شناخت بهترین سبک مدیریت به مدیران ارشد کمک می‌کنند، نقش مهمی را در توسعه‌ی عملکرد و بهبود بهره‌وری ایفا می‌کنند. همچنین برای حل مسئله باید نیازمندی‌ها من‌جمله نیازهای نیروی‌انسانی به‌طور دقیق شناسایی […]