همه چیز در مورد کانون‌ها و مراکز ارزیابی و توسعه

تاریخچه برگزاری کانون‌های ارزیابی کانون‌ها و مراکز ارزیابی  چه هستند؟ کانون‌ها و مراکز ارزیابی چه اهداف و ماموریت‌هایی دارند؟ مزایای کانون‌های ارزیابی چه هستند؟ کانون‌های توسعه چه هستند؟ نحوه برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه چیست؟